Trinity Seven: Eternity [AMV] - Hallucinating - YouTube